Åpenhetsloven - Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

SpareBank 1 Factoring har fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er relevant på flere måter; som arbeidsgiver, leverandør av factoringtjenester, innkjøper av varer og tjenester og i forbindelse med vår utlånspraksis og også i vår rolle som samfunnsaktør.

SpareBank 1 Factoring AS skal gjennom all sin virksomhet bidra til bærekraftig utvikling, og jobbe systematisk med å sikre at ikke selskapet bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og ikke under noen omstendighet utøve virksomhet som strider med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Ved avdekkede brudd på slike forhold, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, og sørge for å gjenopprette forholdet.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966, og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Med aktsomhetsvurderinger mener man å forankre forsvarlighet i virksomhetens retningslinjer og kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Videre skal selskapet iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger.

Kontaktinfo om SpareBank 1 Factoring sin håndtering av Åpenhetsloven: hans.paulsen@sparebank1.no